Logistika in montaža

Ekipa in orodje

 • Vrhunsko usposobljeni inštruktorji in vodje montaže s teoretičnim in praktičnim znanjem, izkušnjami in kompetencami, ki so zaposleni v podjetju.
 • Lastne montažne ekipe monterjev in sodelavcev, ki sodelujejo v proizvodnem procesu konkretnega projekta in tako poznajo tehnično logiko izdelkov.
 • Razširjene montažne ekipe z podizvajalci, ki nam omogočajo izvedbo kompleksnejših montaž na večjih objektih.
 • Uporabljamo učinkovito ročno orodje in pripomočke. Člani ekipe so primerno opremljeni z osebno zaščitno opremo, ki omogoča varnost pri delu in prepoznavnost članov monterske ekipe.

Standard
Z znanjem, izkušnjami, razvojem, spremljanjem novosti na trgu, aktivnim sodelovanjem z dobavitelji in kupci ter sedemdeset letno tradicije smo ustvarili prepoznaven Stillesov standard izdelkov in montaže.

Zahteve Stillesovega standarda:

 • Vrhunski izdelek, ustrezno označen za učinkovito montažo
 • Popolna zaščita izdelkov med transportom
 • Strokovna in natančna montaža in vrhunski detajli
 • Prilagodljivost ekip pogojem montaže, zahtevam nadzora in investitorja
 • Popolna tehnična dokumentacija

Naš standard je smernica, ki se ji prilagajajo vsi naši podizvajalci. Od monterjev zahtevamo vrhunsko kakovost dela, teoretično in praktično znanje, iznajdljivost, timsko delo, tekočo in sprotno menjavo informacij, brezpogojno skrb za lastno varnost in varnost drugih ljudi ter premoženja na objektu.

Čas in roki
Vnaprej pripravljen in razdelan terminski plan omogoča:

 • Natančno vodenje montaže
 • Organiziranost ekip in nadzor nad montažo
 • Doseganje zastavljenih rokov oziroma terminov
 • Pravilno in natančno komunikacijo z izvajalci na objektu in učinkovito koordinacijo s predstavniki tehničnega nadzorstva ter predstavniki investitorja

Časovno načrtovanje nam omogoča pregled nad stanjem montaže in prožnost pri prilagajanju zahtevam in izzivom na objektu. Tekočo montažo zagotavljamo z dnevnimi koordinacijami z ostalimi izvajalci del na objektih in koordinacijami z vodji objektov, nadzorstvom in lastniki.

Komunikacija
Vodje montaž glede na željo investitorja komunicirajo v angleškem, nemškem, ruskem ali srbohrvaškem jeziku.

Vsaka novost, problem in rešitev in težava se sporočajo:

 • Vodjem gradbišča in pooblaščenim predstavnikom investitorja
 • V podjetju: oddelku priprave tehnične dokumentacije, proizvodnji in logistiki, vodstvu podjetja

Dokumentacija:
Podrobni načrti sestave izdelkov, rešitev detajlov in tehnična navodila so sestavni del vsake montaže. Vsako opravljeno delo se zapiše v montažne dnevnike, ki nas spremljajo na vsakem objektu in z vsako ekipo. Z montažnim dnevnikom zagotavljamo sledljivost in kontrolo kakovosti montaže, izdelkov in ekipe. Ob zaključku projekta skupaj z nadzorstvom in lastnikom pregledamo zmontirane izdelke in sestavimo primopredajni zapisnik, katerega sestavni del so tudi vsi potrebni certifikati in dokazila.

Upoštevanje zakonskih regulativ
Vsaka montaža oziroma montažna ekipa v celoti izpolnjuje naslednje zahteve:

 • Poznavanje delovno-pravne zakonodaje države ali regije izvedbe montaže
 • Poznavanje zakonskih predpisov glede varnosti pri delu in zavarovanja
 • Urejeno vso potrebno dokumentacijo za opravljanje del